1. Homepagina
  2. - Over ons

Over ons

Het LOPAI is als vereniging opgericht in de jaren '60 van de vorige eeuw. De samenwerking tussen de toenmalige provinciale archiefinspecteurs - zoals die sinds de inwerkingtreding van de Archiefwet 1962 en later de Archiefwet 1995 optraden - kreeg hiermee een meer formele status.

Ook na het verdwijnen van de functie van provinciaal archiefinspecteur uit de Archiefwet in 2013 en de invoering van het interbestuurlijk archieftoezicht, bleef LOPAI als vereniging bestaan. Het LOPAI richt zich op het bevorderen van eenduidige toepassing van (archief)regelgeving en het delen van kennis. Ook draagt het bij aan het opstellen van (landelijke) richtlijnen en modellen voor informatie-en archiefbeheer. Het LOPAI wordt regelmatig om advies gevraagd bij belangrijke archiefwettelijke ontwikkelingen.

Toezicht op informatie en archief

In een democratie moet de burger de overheid kunnen controleren. Dit wordt via wetgeving geregeld. Voor controle op overheidsinformatie kan de burger een beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) als het gaat om het heden, en de Archiefwet 1995 als het gaat om wat er in het verleden is gebeurd.

In de Archiefwet is geregeld dat toezicht moet worden uitgeoefend op de vorming en beheer van overheidsarchieven. Dit toezicht kent twee vormen: 1) toezicht op de naleving van regelgeving (vaak beheer genoemd) en 2) toezicht op de aan een bestuur opgedragen zorg voor archieven.

Het Lopai verenigt de toezichthouders die werken vanuit het interbestuurlijk toezicht op de archiefzorg. Voor het Rijk is dit niet apart geregeld: de Tweede Kamer kan de verantwoordelijke minister ter verantwoording roepen. Voor de provincies ligt de toezichtsbevoegdheid bij de minister van OCW. Voor de overige (lagere) overheden zijn de colleges van gedeputeerde staten aangewezen. De werkwijze van het provinciale archieftoezicht is in een aanvullend beleidskader (Nieuwe Schoenen) vastgesteld door het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Informatie op deze website

Op de pagina 'producten' vind je per thema de nodige informatie, verwijzingen, modellen en handreikingen. Deze producten zijn ontwikkeld door LOPAI of (samen met) andere partners en mogen vrij gebruikt worden.

Op de pagina 'contact' zijn de contactgegevens van alle interbestuurlijk toezichthouders informatie- en archiefbeheer per provincie te vinden, samen met de informatie over het interbestuurlijk toezicht in die specifieke provincie.

Bestuur

Het LOPAI kent een dagelijks bestuur, dat momenteel bestaat uit:

voorzitter: Peter Diebels (provincie Zuid-Holland)

secretaris: vacature

penningmeester: Gerrit Bril (provincie Overijssel)

 

Voor algemene informatie over LOPAI kunt u contact opnemen met de voorzitter.

 

groningen

Groningen

friesland

Friesland

drenthe

Drenthe

overijssel

Overijssel

gelderland

Gelderland

flevoland

Flevoland

utrecht

Utrecht

noord holland

Noord-Holland

zuid holland

Zuid-Holland

zeeland

Zeeland

noord brabant

Noord-Brabant

limburg

Limburg